Film screening
starts Thu—Sun
at 5, 6 and 7pm

Copyright 2007-2017
Built with Indexhibit

April 27th - June 2nd , 2013

Vilde Salhus Røed

For the Sake of Colour
Vernissage Friday April 26th / 8pm, Nøstegaten 42

Pressrelease

Men verdensrommet burde ikke være (kull)svart, det burde være (vann)blankt, ikke motsatt (bek)svart, altså (snø)hvitt, men gjennomsiktig og ikke-opakt. Man skulle kunne se utover og utover, som gjennom luft, og det svarte skulle ikke være svart, men uendelig gjennomsiktig. Lurer på hva som egentlig hadde blitt kommunisert da, og til hvem, svarer jeg.
Men så er det jo nettopp slik det er, spør du. Universet er blankt, egentlig ikke svart, overhodet ikke annerledes enn ønskedrømmen din.
Vi er enige. Universet burde være hvitt. Lady refleksjon eller lys antikk. Et verdensrom som var stilig innredet. Med hvite stresslesser og chaiselonger, vannsenger, saccosekker og ergonomisk riktige kontorstoler, sirkulerende i bane rundt hvite planeter. Helt usynlig. Så jorden gikk tom, så tingene ble til å tenke på, så tankene hadde noe å hvile i. Vi kan ikke sette hverandre likevel. Der oppe trenger vi oss ikke.
For syns skyld.
For hvilket syns skyld?
Det vi lager er vitner.
Møbler.
Satt.
I system.


Cesilie Holck, 2013
Til utstillingen For the Sake of ColourVilde Salhus Røed (f.1981) bor og arbeider i Bergen, hvor hun er medlem av Flaggfabrikken, Senter for fotografi og samtidskunst. Hun er utdannet fra Kunst- og Design Høgskolen i Bergen, Kunsthochschule Berlin Weissensee og innen filosofisk estetikk, kunstkritikk og teatervitenskap fra universitetene i Bergen og Oslo. Utstillinger inkluderer Preus Museum, Horten, Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand, Kunsthal Charlottenborg, København, The Woodmill, London, KODE, Bergen, Visningsrommet USF, Bergen og Podium, Oslo. Salhus Røed er også nestleder i Bildende Kunstneres Forening Hordaland og var en av initiativtakerne til Bergen Ateliergruppe i 2009.

I utstillingen For the Sake of Colour ved Entrée undersøker Salhus Røed fotografiet som representasjon og objekt på samme tid. I Preus Museums samling har hun funnet tidlige fargefotografier, tatt for fargenes del og senere samlet sammen for fargenes del av fotograf Leif Preus (f.1928). Med bakgrunn i dette materialet har hun satt sammen to nye serier, Where the Mountains are Pink og A Carpet of Primroses. Disse danner videre utgangspunkt for Colour Corrections, analoge monokromer laget utelukkende ved å filtrere lys for å skape nye fargeflater.
vildesr.no

//FOR PDF WITH ALL WORKS CLICK HERE//

English

However, outer space should not be (carbon)black, it should be (water)clear, not the opposite of (pitch)black, i.e. (snow)white, but transparent and non-opaque. You should be able to see beyond and beyond, as through air, and the black should not be black, but infinitely transparent. Wonder what really would have been communicated then, and to whom, I reply.
But then it is exactly the way it is, you ask. The universe is transparent, not really black, not at all different from your wishful dream.
We agree. The universe should be white. Lady Reflection or Light Antique. An outer space stylishly decorated. With white Stressless furniture and chaiselongues, waterbeds, beanbags and ergonomic office chairs, circulating in orbit around white planets. Completely invisible. So Earth ran out, so things were thought of, so thoughts had something to rest in. We cannot place each other anyway. Up there we don’t need us.
For the sake of appearance.
For what appearance’ sake?
What me make are witnesses.
Furniture.
Set out.
In a system.

Cesilie Holck, 2013
For the exhibition For the sake of Colour

Vilde Salhus Røed (b.1981) lives and works in Bergen where she is a member of Flaggfabrikken, Center for Photography & Contemporary Art. She is educated from Bergen Academy of Art and Design, Kunsthochschule Berlin Weissensee and Philosophy of Aesthetics, Art Criticism and Theater Theory from The University of Bergen. Exhibitions include Preus Museum, Horten, Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand, Kunsthal Charlottenborg, Copenhagen, The Woodmill, London, KODE, Bergen, Visningsrommet USF, Bergen and Podium, Oslo. Salhus Røed is on the board of BKFH artists’ organisation since 2010 and was also a founding member of Bergen Atelier Gruppe in 2009.

In the exhibition at Entrée, For the Sake of Colour, Salhus Røed is examining photography as representation and object at the same time. Early colour photographs, taken for the sake of colour, has been collected for the sake of colour by photographer Leif Preus (b.1928) and archived in Preus Museum. Salhus Røed has investigated this material and reprocessed two new series; Where the Mountains are Pink and A Carpet of Primroses. Taking these found images as her point of departure for colour sampling, she has developed Colour Corrections, a series of analogue monochromes, by solely filtrating light to make colour impressions.
vildesr.no

Colour Corrections

Colour Corrections

Where the Mountains are Pink (utsnitt)

Where the Mountains are Pink


Yellow Bush
. From the series; A Carpet of Primroses

A Carpet of Primroses (complete series)Vernissage April 26th